-->

Tự chuyển hướng khi bấm Ctrl+U hoặc F12

Tự chuyển hướng khi bấm Ctrl+U hoặc F12

Tự chuyển hướng khi bấm Ctrl+U hoặc F12

Xin chào các bạn, hôm nay blog sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn đoạn script giúp bảo vệ code, bản quyền template blog của bạn. Kh...
Comment 10:23 PM
Xin chào các bạn, hôm nay blog sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn đoạn script giúp bảo vệ code, bản quyền template blog của bạn. Khi một ai đó cố tình tìm cách copy code của bạn thì sẽ tự động được chuyển tới một trang nhất định, không cho người đó xem nguồn trang.


Bước 1: Đăng nhập Blogger  > Mẫu  > Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn đoạn script dưới đây vào trước thẻ </head> hoặc sau thẻ <body> trong template.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://matnguon.blogspot.com/404"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://matnguon.blogspot.com/404"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://matnguon.blogspot.com/404"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://matnguon.blogspot.com/404"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://matnguon.blogspot.com/404"});
//]]>
</script>

Bước 3: Lưu template.

Lưu ý: Thay link màu đỏ trên thành trang bạn muốn chuyển hướng nhé.

Từ khóa tìm kiếm: chống copy trên web, chống copy cho blogspot, code không cho click chuột phải, chống copy bài viết trên blogspot, chống copy blog.

Chúc các bạn thành công!
Tự chuyển hướng khi bấm Ctrl+U hoặc F12 Tự chuyển hướng khi bấm Ctrl+U hoặc F12Admin8.8stars based on9reviewsXin chào các bạn, hôm nay blog sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn đoạn script giúp bảo vệ code, bản quyền template blog của bạn. Kh...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • linh kiện điện thoại giá rẻ tphcm
 • chợ linh kiện điện thoại
 • shop linh kiện điện thoại
 • linh kiện sửa điện thoại
 • đại lý linh kiện điện thoại tại hà nội
 • cửa hàng linh kiện điện thoại tại hà nội
 • linh phụ kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại tphcm
 • mua linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại hà nội
 • sỉ linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại giá sỉ
 • linh kiện điện thoại
 • linh kien dien thoai
 • phụ kiện điện thoại
 • phu kien dien thoai