Viettel V6216 không nhận thẻ nhớ Viettel V6216 không nhận thẻ nhớ 0
Viettel V6216 không nhận thẻ nhớ

Viettel V6216 không nhận thẻ nhớ

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc